GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN

Ngày 04 tháng 06 năm 2019 Công Ty TNHH An Toàn  Lao Động PFL nhận quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Cùng ngày Sở lao động TBXH Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận Đủ điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp  số 30/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH.
Theo đó chúng tôi có đầy đủ chức năng tổ chức đào tạo các khoá nghiệp vụ nghề theo quy định của pháp luật :

Tin khác