CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

     
          1. THÔNG TƯ 43/2015/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN:
           2. THÔNG TƯ 34/2018-TT-BYT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 104/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA  CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊM CHỦNG: 
             https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/Thong-tu-34-2018-TT-BYT-huong-dan-Nghi-dinh-104-2016-ND-CP-ve-hoat-dong- tiem- chung- 400318.aspx
                        
    
         3. NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
                                
       

Tin khác