HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI HUẤN LUYỆN !

Tin khác